GOSPODARKA ŁOWIECKA

Tradycja jednego z najstarszych kół łowieckich w Polsce zobowiązuje i motywuje do ciężkiej pracy. Stwierdzić należy że Koło Łowieckie „Klub Myśliwych Diana” działa wzorowo, głównie dzięki dużej aktywności jego członków oraz uporządkowanej bazie gospodarczej.

Koło łowieckie prowadzi swoją działalność na trzech obwodach łowieckich,  a mianowicie:

- obwód 87 o powierzchni 7.840 ha, w tym 35% gruntów leśnych leżących w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Leżajsk, zaliczany do kategorii „bardzo słaby”. W obwodzie tym Koło posiada następujące urządzenia łowieckie: ambony szt. 12, paśniki szt. 34, lizawki szt.42 magazyny paszowe szt. 2, altana z grillem, ogrodzona działka, domek myśliwski, dwa poletka o łącznej powierzchni 2,5 ha, poletko zaporowo-żerowe 0,3 ha.

- obwód łowiecki nr 102 liczący 4,760 ha posiada zaledwie 0,4% powierzchni leśnej, leżący w granicach nadleśnictwa Kańczuga, zaliczany do kategorii „bardzo slaby”. Na terenie obwodu Koło posiada 4 paśniki, 10 lizawek, 1 ambonę. Cechą charakterystyczną obwodu jest wysoka kultura rolna,  brak nieużytków uniemożliwia zakładanie poletek oraz remiz śródpolnych. Rolę remiz spełniają plantacje porzeczek, aronii oraz sady owocowe.

- obwód łowiecki nr 106 jest również zaliczany do kategorii „bardzo słaby” . Obwód położony jest w granicach Nadleśnictwa Radymno, posiadający zaledwie 2% gruntów leśnych. Obwód wyposażony jest w następujące urządzenia łowieckie: 9 paśników, 10 lizawek, 5 ambon oraz 0,3 ha poletek żerowych.

Koło powadzi dokarmianie  zwierzyny i ptactwa  w okresie zimowym, przeznaczając na ten cel pasze pochodzące  z produkcji wlasnej, z zakupów oraz darowizn. Średnio rocznie na dokarmianie wydaje się 6t karmy objętościowo suchej, 8 t karmy objętościowo soczystej, 18 t karmy treściwej oraz 1 t soli.

Koło w ramach programu poprawy bytowania zwierzyny drobnej rowadzi corocznie zasilanie łowisk w bażanty, jak również w znacznym stopniu ogranicza populację lisa poprzez intensywny odstrzal drapieżnika. Nie zapomina również o zwierzynie drobnej w okresie zimowym, budując budki, posypy i paśniki dla ptactwa, prowadząc równocześnie dokarmianie. Oprócz działalności hodowlanej wykonywane są\ polowania na zwierzynę. Łowiska Koła ze względu na położenie są różnorodne. Srednio rocznie, pozyskuje się 1 jelenia byka, 1 łanię, 100szt. saren, 150 lisów, 100 bażantów, 50 kaczek. Koło ponosi także koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzynę. Łączna powierzchnia uszkodzonych upraw we wszystkich obwodach łowieckich wynosi około 10 ha, zaś kwota wypłaconych odszkodowań to rocznie około 15 ty. zł. Koło ponosząc duże koszty utrzymania, zmuszone jest do sprzedaży polowań dla myśliwych zagranicznych. Od 20 lat w polowaniach dewizowych na zwierzynę płową uczestniczą myśliwi z Francji i Hiszpanii.

Wspomnieć też należy, że myśliwi Koła biorą czynny udział w pracach różnych komisji na szczeblu Okręgu. Praca społeczna jego członków w Komisjach Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie:

1)      Kol. Marek Bem – członek Komisji Strzeleckiej

2)      Kol. Edward Dziadosz – członek Komisji Hodowlanej

3)      Kol. Paweł Grabowski – członek Komisji Kynologicznej

4)      Kol. Stanisław Gunia – członek Komisji Ochrony Łowisk

5)      Kol. Grzegorz Hadała – członek Komisji Prawnej

6)      Kol. Ryszard Hadała – członek Komisji Ochrony Łowisk

7)      Kol. Grażyna Kret – członek Komisji Wyceny Trofeów

8)      Kol. Józef Lorenc – członek Komisji Kultury i Tradycji

9)      Kol. Grzegorz Sołek – członek Komisji Odznaczeń

 

Corocznie przeprowadzane są też szkolenia  z zakresu  bezpieczeństwa oraz przystrzeliwanie broni, jak również przypominane są zasady etyki łowieckiej.

Koło ma charakter otwarty, o czym świadczy coroczny napływ nowych kandydatów na myśliwych.

Trudno chociaż w skrócie nie wspomnieć o formie działalności Koła, jaka jest współpraca ze szkołami. Edukacja ekologiczna młodzieży i starszych to najważniejszy instrument realizacji strategii ekorozwoju społeczno-gospodarczego. W tym niezmiernie ważnym obszarze działania wraz ze szkołami prowadza Liga Ochrony Przyrody i koła łowieckie. „Klub Myśliwych Diana” współpracuje z I Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie, SP w Łące i SP w Strażowie. Od ponad 30 lat w szkołach organizowane są olimpiady ekologiczno-łowieckie. Konkursy te maja na celu:

1)      rozwój zainteresowań przyrodniczo-łowieckich,

2)      kształtowanie wiedzy z zakresu ekologii łowiectwa,

3)      krzewienie kultury i etyki łowieckiej,

4)      rozwój zainteresowań z zakresu kultury łowieckiej,

5)      kształtowanie właściwych postaw wobec łowiectwa i myśliwych,

6)      ukazywanie  łowieckiego dziedzictwa kulturowego,

7)      zaznajamianie młodzieży z gospodarką łowiecką i zasadami hodowli zwierząt łownych,

8)      ochronę i pomnażanie zasobów przyrody

9)      kształtowanie właściwych nawyków i przyzwyczajeń do poszanowania przyrody,

10)  wychowanie poprzez prace na rzecz szkoły, lasów, koła łowieckiego i środowiska.

 

W ramach współpracy z kołem uczniowie podejmują różne zadania na rzecz ochrony przyrody. Wykonują paśniki i podsypy dla kuropatw, zbierają żołędzie i kasztany dla zwierząt. Zima prowadzą akcje dokarmiania, na wiosnę sprzątają lasy. Pobyt młodzieży w łowisku wyrabia świadomość ekologiczną, wzbogaca zasób wiadomości o nim oraz poczucie odpowiedzialności za nie.

Koło upowszechnia kulturę łowiecką również  poprzez organizowanie wystaw trofeów łowieckich. Współpracuje także z władzami samorządowymi oraz administracja lasów państwowych w rejonie łowisk. Ich przedstawiciele są najczęściej sympatykami łowiectwa i przyjaciółmi myśliwych. Służą czynną pomocą w organizowaniu imprez o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Wspomnieć należy , że wielu członków Koła aktywnie pracuje na rzecz środowiska, pełniąc funkcję w organach samorządu terytorialnego.