PRZEPISY PRAWA ŁOWIECKIEGO

USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE I AKTY WYKONAWCZE

USTAWA z dnia 13 października 1995 roku "Prawo Łowieckie", tekst jednolity ze zmianami Dz.U.2005.127.1066

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z dnia 26 lipca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych (Dz. U. z dnia 8 października 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z dnia 22 marca 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części (Dz. U. z dnia 15 lutego 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIA I DYREKTYWY UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE L z dnia 26 stycznia 2010r.)

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 1992r.)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE L z dnia 19 czerwca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

USTAWY POKREWNE I AKTY WYKONAWCZE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z dnia 4 października 2011 r.)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z dnia 4 listopada 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. z dnia 12 maja 2008 r.)

STATUT PZŁ

Statut Polskiego Związku Łowieckiego Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

AKTY NORMATYWNE PZŁ 

CZYTAJ WIĘCEJ na stronie PZŁ – KLIKNIJ TUTAJ